Referat Generalforsanling 2022

 

Referat fra ordinær generalforsamling i HF Grøndal søndag den 13. juni 2021 Referat_2021-1

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Navneopråb
 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 5. Årsregnskab 2020
 6. Budgetforslag for 2021
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Kasserer: Maja Axholt – villig til genvalg
Bestyrelsesmedlem: Carl Johan Møller, have 52 – villig til genvalg
Ole Rasmussen, have 40, ønsker ikke genvalg
Revisorer: 2 interne revisorer for 2 år
Suppleanter:  2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
2 revisorsuppleanter for 1 år

 1. Nedsættelse af diverse udvalg og tillidsposter bl.a. festudvalg, pasning af flaget m.m.
 2. Eventuelt.

Ad 1. Velkomst

Formand Torben Eriksen bød velkommen til de fremmødte medlemmer og Steen Hagstrøm.
Vi mindedes Erik fra have 19, der forlod os 5. maj.

Ad 2. Valg af dirigent og referent

Steen Hagstrøm blev valgt som dirigent og Carl Johan Møller som referent.

Ad 3. Navneopråb

Carl Johan foretog navneopråb og konstaterede, at 21 haver ud af 57 var repræsenteret.

Ad 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

De tilstedeværende nye medlemmer, som er kommet til siden sidste GF, blev præsenteret og budt velkommen.

Bestyrelsen har holdt 4 møder.  Der er stadig ingen afklaring i sagen omkring klagerne på have 46. Kommunen rykkes af både os og kredsen, men der er ingen svar.

Der er solgt 2 haver. lejer sørge for at rette op på evt. ulovligheder. Ellers kan vurderingen ikke gennemføres.

Ventelisten er igen åben.

Der er en del haver, som trænger til en kærlig hånd. Det kan der være mange årsager til. Men hvis årsagen er manglende kræfter, sygdom, m. v. var det måske en god ide, at genindføre den gamle skik med, at andre beboere gav en hånd med en dag mod fx en pilsner ved afslut. Er der nogen, der kan tage initiativ til det?

Der er nogle haver, der ikke bliver brugt særlig meget!. Hvad er årsagen til det? Hvis det er fordi havelejen er så lav, kunne vi jo hæve den, men det vil jo være i konflikt med ideen med kolonihaver. Det er bestyrelsens synspunkt, at de haver, der ikke aktivt bliver brugt, bør skifte hænder.

At have en kolonihave har gennem tiderne skiftet formål. Fra at være et sted, hvor familien kunne få et sundt fristed fra små klamme lejligheder og mulighed for at dyrke grøntsager og blomster, er det i dag mere en drøm om at komme ud i naturen med lys og frisk luft. Ideer om biodiversitet o.l. breder sig – se under eventuelt.

Aktiviteter i forbund og kredsen har været præget af corona og de begrænsninger, den sætter. Kredsen udsender nyhedsbreve og forbundet havebladet. Får man ikke dem, kan man henvende sig til Torben.

Beretningen blev enstemmig godkendt.

Ad 5. Årsregnskab for 2020

Det reviderede regnskabet blev gennemgået af Maja. Et medlem spurgte ind til en mindre afvigelse omkring kontingentet, der ikke umiddelbart kan forklares, men kassen stemmer, så regnskabet blev godkendt. Kasseren anmoder indtrængende om, at kontingent betales den første hverdag i måneden og ikke forudbetales hen over nytår.

Ad 6. Budgetforslag for 2021

Forslaget blev præsenteret og kommenteret. På grund af corona er der en del poster, som nok ikke holder. Men det er der taget hensyn til. Forslaget blev godkendt. Havelejen forbliver uændret året ud.

Ad 7. Indkomne forslag

Der er 2 forslag fra bestyrelsen til ændringer i vores ordensregler.
Forslag 1 præciserer reglerne omkring udlejning og udlån af hus og have. Det blev vedtaget med en mindre korrektion

Forslag 2 præciserer hvordan vi skaffer os af med affald. Det blev vedtaget

Begge forslag bliver nu indarbejdet i vores ordensregler.

Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Kasserer: Maja fra have 20 blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem: Carl Johan fra have 52 blev genvalgt
Mia fra have 51 blev valgt.
Revisorer:   Anne Marie fra have 5 og Heidi fra have 38 blev valgt.
Bestyrelsessuppleanter:    Jens fra have 4 og Bo fra have 49 blev valgt
Revisorsuppleant:  Birgitte fra have 7 blev valgt.

Ad 9. Nedsættelse af diverse udvalg og tillidsposter

Festudvalg: Heidi, Lotte og Birgitte.
Telt team: Ole Rogowski, Per og Bo.
Flaget passes som vanligt.

Maja forsøger et arrangere en dag med åbne haver og sender en mail ud.

Vi prøver at få arrangeret et møde med kredsens havekonsulent.

 

Vi sagde tak til dirigenten, som takkede for god ro og orden.
Generalforsamlingen blev hævet.

 

Steen Hagstrøm           Torben Juel Eriksen                                         Carl Johan Møller

Dirigent                                      Formand                                              Referent


Referat fra ordinær generalforsamling i HF Grøndal søndag den 9. august 2020

Dagsorden:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent og referent
3. Navneopråb
4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
5. Årsregnskab 2019
6. Budgetforslag for 2020
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Torben Juel Eriksen (have 6) er på valg — villig til genvalg
Formand:
Bestyrelsesmedlem: Mette Nordentoft (have 15) — ønsker ikke genvalg
2 interne revisorer: Valgt for 2 år på Generalforsamlingen i 2019
2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
Suppleanter:
2 revisorsuppleanter for 1 år
9. Nedsættelse af diverse udvalg og tillidsposter bl.a. festudvalg, pasning af flaget m.m.
10. Eventuelt.

Ad 1. Velkomst
Formand Torben Eriksen bød velkommen til de fremmødte medlemmer og Steen Hagstrøm. Han oplyste, at generalforsamlingen ville blive gennemført med det program, der forelå d. 11. marts.
Vi mindedes Henry Bruun, der forlod os i 2019.

Ad 2.VaIg af dirigent og referent
Steen Hagstrøm blev valgt som dirigent og Carl Johan Møller som referent.

Ad 3. Navneopråb
Carl Johan foretog navneopråb og konstaterede, at 20 haver ud af 57 var repræsenteret.

Ad 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
De tilstedeværende nye medlemmer, som kom til i 2019, blev præsenteret og budt velkommen.
Bestyrelsen har holdt 5 møder. Medlemmer kan indsende forslag til emner, der ønskes behandlet på de ordinære bestyrelsesmøder.
Ekstraordinær generalforsamling blev afholdt d. 31. marts, hvor forslaget om, at erstatte den eksterne revisor med 2 interne revisorer blev vedtaget.
Der var 2 gange med fællesarbejde, og det var igen næsten kun Tordenskjolds soldater, der mødte frem.
Sommerfesten blev gennemført. 13 haver deltog!
Sommerspøg og loppemarked blev ikke afholdt.
Torben opfordrede indtrængende til, at der støttes op omkring de sociale arrangementer, så vi ikke ender med en forening, hvor medlemmerne holder sig for sig selv.

2 bestyrelsesmedlemmer har været på introkursus til havevurdering.

Beretningen blev enstemmig godkendt.

Ad 5. Årsregnskab for 2019
Det reviderede regnskabet blev gennemgået af Maja og godkendt.

Ad 6. Budgetforslag for 2020
Forslaget blev præsenteret og kommenteret. På grund af Corona er der en del poster, som nok ikke holder. Havelejen forbliver uændret året ud.

Ad 7. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag,

Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Der skulle vælges et bestyrelsesmedlem og to suppleanter. Der var tre, der stillede op, så der måtte skriftlig afstemning til.
De opstillede var Bjarne fra have 43, Bo fra have 49 og Zahir fra have 16.
Der blev udleveret 40 stemmesedler, og resultatet blev:
Zahir 22 stemmer
Bo 14 stemmer
Bjarne 4 stemmer
Formand: Torben Juel Eriksen (have 6) blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem:
2 interne revisorer:
Zahir Shah Ahmedzay (have 16) blev valgt. (Valgt for to år på den ekstraordinære generalforsamling i 2019).
Bestyrelsessuppleanter: Bo fra have 49 og Bjarne fra have 43.
Revisorsuppleant:
Anne Marie fra have 5.

Ad 9. Nedsættelse af diverse udvalg
Festudvalg: skal først vælges i 2021, men der er kandidater. Flaget passes som vanligt.

Ad 10. Eventuelt
Arbejdsdage i 2020:3. søndag i maj (17/5) (blev aflyst) og 3. søndag i september
(20/9).
Fremover holdes arbejdsdagene på disse søndage.

spørgsmål til bestyrelsen:
1. Nogle medlemmer synes, at tonen i bestyrelsens kommunikationen pr. mail omkring medlemmernes eller deres gæsters overfladiske eller manglende rengøring af toilet- og badefacilliteter efter brug er lidt hård. Det er taget til efterretning.
2. Der blev spurgt ind til kloakering af haveforeningen.
Det sker efter bestyrelsens mening næppe i overskuelig fremtid.
3. Zahir efterlyste bedre socialt sammenhold i foreningen. Det er bestyrelsen enig i.
4. Nogle efterlyste en genoptagelse af grillaftenerne.
Det er en god ide jf. pkt. 3. Det står enhver frit for at arrangere det.
Formanden takkede Mette for hendes energiske indsats i mange år i bestyrelsen og overrakte et par gode flasker.


Referat fra ekstraordinær generalforsamling 2019

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling søndag den 31. marts 2019 kl. 1100, Røglevej 63, 3450 Allerød ved Fælleshus.

Jf. vedtægternes § 10.13 indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling med følgende

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Indkomne forslag, vedtægtsændringer
 4. Evt.

På den ordinære generalforsamling den 24.  marts 2019 blev forslag til vedtægtsændringer vedtaget med mere end 2/3 dele af de afgivne stemmer, men der var ikke tilstrækkelig mange fremmødte haver til at generalforsamlingen var beslutningsdygtig i forhold til vedtægtsændringer. Der indkaldes derfor til en ekstraordinær generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte kan vedtage forslaget om med 2/3 af de afgivne stemmer.

Forslaget lyder på fremover at lade 2 på Generalforsamlingen valgte revisorer foretage revision af foreningens regnskab. Forslaget er vedhæftet.

På Bestyrelsens Vegne

Torben Juel Eriksen

              Ad 1      Torben bød velkommen til de fremmødte. 

              Ad 2       Carl Johan (have 52) blev valgt til dirigent og Heidi (have 38) som

                             referent. Optælling viste, at der var 34 fremmødte. 

              Ad 3       Forslaget om at erstatte den eksterne revisor med to interne revisorer

                             fra foreningen blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget. Dermed kan

                             forslaget indarbejdes i vore vedtægter i den form, der blev forelagt på den

                             ordinære generalforsamling.

                             Som interne revisorer valgtes Ellen (have 40) og Birte (have 54).

                             Som suppleant valgtes Anne Marie (have 5). 

              Ad 4       Der var intet til punktet.

              Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede mødet.

 


Referat fra ordinær generalforsamling i HF Grøndal søndag den 24. marts 2019

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 3. Navneopråb
 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 5. Årsregnskab 2018
 6. Godkendelse af budget for 2019, herunder fastlæggelse af haveleje
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Kasserer:                   Maja Axholt (have 20) – villig til genvalg

Bestyrelsesmedlem:  Heidi Hansen (have 38) – ønsker ikke genvalg

Ekstern revisor:         Ingelise F. Staun-Rechnitzer er på valg – villig til genvalg

Suppleanter:              Der skal vælges to suppleanter

 1. Nedsættelse af diverse udvalg og tillidsposter bl.a. festudvalg, pasning af flaget m.m.
 1. Eventuelt.

 

Ad 1. Velkomst
Formand Torben Eriksen bød velkommen til de fremmødte medlemmer og  Jørgen Frederiksen. De tilstedeværende nye medlemmer, som kom til i 2018, blev  præsenteret.

 

Ad 2.Valg af dirigent og referent
 Jørgen Frederiksen blev valgt som dirigent og Carl Johan Møller som referent. Ole, Just og Diego blev valgt som stemmetællere.

 

Ad 3. Navneopråb
Heidi Hansen foretog navneopråb og konstaterede, at 31 haver ud af 57 var             repræsenteret.

 

Ad 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Der blev solgt 5 haver. Bestyrelsen har holdt 5 møder, og der har været to SU møder.

Hjertestarteren blev installeret, og der har været to arbejdsdage med pænt fremmøde.

Sommerfesten var en stor succes med god mad og lokal underholdning.

Dagen efter blev der afholdt en fest for børnene.

Der var ingen tilmeldinger til sommerspøgen, men vi prøver igen i år.

Heller ikke loppemarkedet blev gennemført, men vi prøver igen i år.

Retningslinjer for behandling af persondata er lagt ud på vores hjemmeside.

Beretningen blev enstemmig godkendt.

 

Ad 5. Årsregnskab for 2018
 Det reviderede regnskabet blev gennemgået af Maja og godkendt.

 

Ad 6. Budgetforslag for 2019
 Forslaget blev præsenteret og godkendt. Med den nuværende haveleje vil der efter hensættelser blive et mindre overskud i 2019. Havelejen forbliver uændret.

 

Ad 7. Indkomne forslag
 Der var indkommet forslag om at opsige den nuværende aftale med den eksterne revisor og erstatte den med to interne revisorer. Forslaget blev  godkendt, men der blev ikke valgt interne revisorer.

Bestyrelsens forslag til ændring af de berørte paragraffer i vedtægterne blev godkendt.

Da der ikke var fremmøde nok til at vedtage ændringerne, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

Et forslag om at opstille ”vejskilte” med husnumre blev trukket tilbage.

Et medlem af foreningen tilbød som alternativ at udarbejde et forslag til en oversigtstavle, som kan hænges op i udhængsskabene.

Bestyrelsen stillede forslag til ændring af vore ordensregler, så tagkonstruktioner fremover kun kan udføres som fladt tag eller sadeltag med en vinkel med det vandrette plan på mellem 15 og 40 grader. Forslaget blev vedtaget.

Bestyrelsen stillede forslag om at hæve optagelsesgebyret fra 500,- kr. til 1.000,- kr. som betales af køber. Forslaget blev vedtaget.

 

 

Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Kasserer:                   Maja Axholt (have 20) blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlem:  Carl Johan Møller (have 52) blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlem:  Ingjaldt Just (have 54) afløser Heidi Hansen.

Suppleanter:              Diego fra have 2 og Ole fra have 40 blev valgt.

 

Ad 9. Nedsættelse af diverse udvalg
 Festudvalg: bestyrelsen arrangerer sommerfesten i 2019.

Flaget passes som vanligt.

Festudvalg for børn: Ingen meldte sig, men vi kan evt. tage det op på åbningsdagen.

 

Ad 10. Eventuelt
 Arbejdsdage i 2019: 3. søndag i maj (19/5) og 3. søndag i september (15/9). Fremover holdes arbejdsdagene på disse søndage.

Der blev foretaget lodtrækning om den udlovede kurv. Den heldige vinder blev Maja (have 32).

Formanden takkede Heidi for hendes energiske indsats i mange år i bestyrelsen og overrakte et par gode flasker.

Vi sagde tak til dirigenten, som takkede for god ro og orden.

Generalforsamlingen blev hævet.


Referat fra ordinær generalforsamling i HF Grøndal
søndag den 25. marts 2018

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Navneopråb
 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 5. Årsregnskab 2017
 6. Budgetforslag for 2018
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 •                     Formand:                   Torben Juel Eriksen (have 6) – villig til genvalg
 •                     Bestyrelsesmedlem:  Mette Nordentoft (have 15) – villig til genvalg.
 •                     Ekstern revisor:          Ingelise F. Staun-Rechnitzer er på valg – villig til genvalg.
 •                     Suppleanter:              Der skal vælges to suppleanter.
 1. Nedsættelse af diverse udvalg og tillidsposter bl.a. festudvalg, pasning af flaget m.m.
  10.Eventuelt.

 

Ad 1. Velkomst
Formand Torben Eriksen bød velkommen til de fremmødte medlemmer og
Jørgen Frederiksen. De tilstedeværende nye medlemmer, som kom til i 2017, blev præsenteret.

 

Ad 2.Valg af dirigent og referent
 Jørgen Frederiksen blev valgt som dirigent og Carl Johan Møller som referent.

Ad 3. Navneopråb
Heidi Hansen foretog navneopråb og konstaterede, at 25 haver ud af 57 var repræsenteret.

Ad 4. Bestyrelsens beretning for det foregående år
Der er blevet solgt 4 haver. Bestyrelsen har holdt 5 møder, og der har været et SU møde, samt et møde i NØ kredsen.

Der har været to møder med Allerød kommune. Det møde om oprensning af grøften ind mod støjvolden, der var planlagt i efteråret 2016 måtte udskydes.
Nyt møde og besigtigelse af grøften blev gennemført 23. marts. Det resulterede i, at grøften er blevet oprenset og grøftens afløb mod syd er etableret.

Det andet møde handlede om havelejen fremover. Kommunen ville sætte havelejen op med 33% fra 600,- til 800,- pr have. Vi stillede op med repræsentanter fra NØ kredsen og forbundet med henblik på få en lavere stigning. Det kom vi desværre ikke i gennem med. Til gengæld er beløbet fast indtil 2023.

Ved haveåbningen i 2017 var der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, og der blev de nye vedtægter vedtaget.

Kolonihaveforbundet er flyttet til Herlev. Kredsens tilhørssted ”Slottet” er ryddet. Fremover holder kredsen til på Lindegården i Lyngby.

Der har været 2 fælles arbejdsdage med pænt fremmøde. Der har været en sommerfest, og bestyrelsen overvejer en sommerfest for børn.

Der var ingen tilmeldinger til sommerspøgen, men vi prøver igen i år.

Heller ikke loppemarkedet blev gennemført, men vi prøver igen i år.

Rengøring af bad og toiletter er overtaget af Ea have 22. Tak til Joanna som har gjort det hidtil.

Græsslåning er overtaget af Erik (have 28). Tak til Ole som eksemplarisk har varetaget opgaven hidtil.

Tak til Michael som har været en meget flittig sneglejæger.

Endelig et par opfordringer: Husk at parkering på stierne ikke er tilladt. Man må holde der i 30 minutter i forb. med læsning eller aflæsning.

Renovation er kun restaffald fra husholdning, flasker og rene husholdningsglas uden låg. Alt andet affald skal medlemmerne selv bortskaffe.

Beretningen blev enstemmig godkendt.

Ad 5. Årsregnskab for 2017
Det reviderede regnskabet blev gennemgået af Maja og godkendt.

Ad 6. Budgetforslag for 2017
Forslaget blev præsenteret. Med den nuværende haveleje vil der efter hensættelser blive et mindre overskud i 2018.

Ad 7. Indkomne forslag
 Forslag om at overdække terrasser også selv om bebyggelsesgraden så overskrides.  Det vil formentlig kræve en ændring af lokalplanen eller et tillæg til den nugældende. Forsamlingen vedtog at give bestyrelsen bemyndigelse til at forhandle med kommunen.
Bestyrelsens forslag om at foreningen indkøber en hjertestarter blev vedtaget.

Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

 •                     Formand:                   Torben Juel Eriksen (have 6) blev genvalgt.
 •                     Bestyrelsesmedlem:  Mette Nordentoft (have 15) blev genvalgt.
 •                     Ekstern revisor:          Ingelise F. Staun-Rechnitzer blev genvalgt.
 •                     Suppleanter:               Diego fra have 2 og Ole fra have 40 blev valgt.

Ad 9. Nedsættelse af diverse udvalg

 •               Festudvalg: Astrid, Ea og Mette.
 •               Flaget passes af Michael, som selv aftaler med andre, hvis han får forfald.
 •               Festudvalg for børn: Ingen meldte sig, men vi kan evt. tage det op på
 •               åbningsdagen.
 •               Loppemarked: Maja, Karsten og Ea prøver i år.

Ad 10. Eventuelt

Et spørgsmål om der er planer om kloakering blev besvaret med, at det der ikke p.t. så vidt vi ved.

Spørgsmål om beskæring af hegnet ind mod gården Grøndal.
Bestyrelsen tager kontakt til de nye ejere af gården for at sondere terrænet.

Carsten spurgte ind til, hvornår bestyrelsen tager stilling til problemet med de hækplanter, der er gået ud på grund af oversvømmelse fra grøften langs støjvolden.
Torben svarede, at det tager bestyrelsen stilling til, når hækkene er sprunget ud og vi dermed kan vurdere problemets omfang. Men som udgangspunkt er hækkene oprindelig bekostet af foreningen, mens vedligeholdelse af hækkene er lejers ansvar.

Torben demonstrerede forbundets nye hjemmeside, som nu er tilgængelig for alle medlemmer. Vi blev i den forbindelse opmærksom på en mulighed for at foreningen kunne få en gratis hjertestarter, hvis foreningen kan stille med indsamlere til 30 ruter ved hjerteforeningens landsindsamling d. 22. april. Torben skriver ud til alle i HFG.

              Vi sagde tak til dirigenten, som takkede for god ro og orden
              Generalforsamlingen blev hævet.

Jørgen Frederiksen                Torben Juel Eriksen                             Carl Johan Møller

Dirigent                                     Formand                                             Referent

 

 

 

REFERAT AF H/F GRØNDALS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

DEN 19. MARTS 2017

ALLERØD BIBLIOTEK

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Valg af dirigent og referent
3. Navneopråb
4. Valg af stemmetællere, 3
5. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
6. Årsregnskab 2016
7. Budgetforslag for 2017
8. lndkomne forslag
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Kasserer: Maja Axholt, (have 20) – villig til genvalg
Bestyrelsesmedlem: Heidi Hansen, (Have 38) – villig til genvalg.
Bestyrelsesmedlem: Carl Johan Møller, (have 52) – villig til genvalg
Ekstern revisor: lngelise F. Staun-Rechnitzer er på valg – villig til genvalg.
Suppleanter: Der skal vælges to suppleanter.
10. Nedsættelse af diverse udvalg og tillidsposter bl”a. festudvalg, pasning af
flaget m.m.
11.Eventuelt.

Ad 1. Velkomst

Formand Torben Eriksen bød velkommen til de fremmødte medlemmer, samt revisor lngelise F. Staun-Rechnitzer og Jørgen Frederiksen, Torben bad os mindes Bob, som
desværre forlod os sidste år. De nye medlemmer som kom til i 2016 blev præsenteret. Derefter startede vi med at synge “Jeg vil bygge en verden”.

Ad 2.Valg af dirigent og referent

Jørgen Frederiksen blev valgt som dirigent og Carl Johan Møller som referent.

Ad 3. Navneopråb

Heidi Hansen foretog navneopråb og konstaterede, at 26 haver ud af 57 var repræsenteret.

Ad 4. Valg af stemmetællere

Haverne 16, 38 og 48 blev valgt.

Ad 5. Bestyrelsens beretning for det foregående år

Der er blevet solgt t haver. Bestyrelsen har holdt 5 møder og der har været 2 møder i NØ kredsen. Torben har af helbredsmæssige grunde trukket sig hvervene i NØ
kredsen og forbundet. Mødet med Allerød kommune, som var planlagt i efteråret, måtte udskydes. Nyt møde er aftalt til 23. marts. Der kan komme krav om ventelister,
men NØ kredsen kan ikke påtage sig administration heraf, så det bliver de enkelte haveforeninger, der skal administrere listerne. Der har været 2 fælles arbejdsdage
med pænt fremmøde. Der blev afholdt loppemarked og der blev spillet petang hver anden fredag. Forsikringsordningen fik tilslutning fra 45 haver. Fremover vil
foreningen udsende opkrævning 1. december til betaling senest 30. dec. Kun medlemmer, der har betalt rettidigt, vil være forsikret det kommende år.
Beretningen blev enstemmig godkendt.

Ad 6. Årsregnskab for 2016

Det reviderede regnskabet blev gennemgået af Torben og godkendt.

Ad 7. Budgetforslag for 2417

Forslaget blev præsenteret. Det viser et underskud i 2017; hvis vi beholder den nuværende haveleje. Derfor fremlagde bestyrelsen to alternativer tilfremtidig haveleje. Forslag 1 med en lejestigning, der ville skabe balance i budgettet for 2017. Forslag 2 med en lejestigning, der også rummede mulighed for henlæggelser til fremtidige investeringer. Forslag 2 blev sat til afstemning og blev vedtaget med 47 stemmer for og 1 imod. Havelejen vil derfor stige til kr. 385,- fra 1. april2017lll

Ad 8. lndkomne forslag

Ændringsforslag, anvendelse af bod.
Forslaget blev vedtaget med 32 for og 12 imod.
Forslag om fremover at anvende Kolonihaveforbundets standardkontrakt og – lejevilkår blev vedtaget. Eksisterende lejekontrakter bibeholdes, men det er de nye
lejevilkår, der gælder for alle fremover, med mindre det snarest meddeles bestyrelsen, at man ikke ønsker det.
Forslag om nye vedtægter for Grøndal blev godkendt, men ikke vedtaget, da antallet af fremmødte medlemmer ikke var stort nok. Vi må afholde en ekstraordinær
generalforsamling, som kan afgøre forslagets “skæbne”.
Mulighed for at låne strøm fra fælleshuset blev afvist – mest af tekniske årsager. Medlemmer, der ikke har indlagt strøm, kan låne foreningens generator.
Forslag om at overdække terrasser. Det må man gerne, men lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens størrelse skal overholdes. D.v.s. max. 40 m2 under
tag (se nærmere regler i lokalplanen).
Forslag om at hæve havelejen faldt bort (var behandlet under pkt. 7).
Forslag om at droppe den eksterne revisor blev ikke vedtaget.
Loppemarkeds forslaget blev godkendt. Loppeudvalget er Alice, Lona og Carsten.
Forslag om ændring af ordensregler blev vedtaget.
Ellen Petersens “forslag” vedr. forsikringsordningen blev gennemgået og det blev forklaret, hvordan ordningen administreres”
Forslagene fra Just blev ikke fremlagt, da forslagsstilleren ikke var til stede.

Ad 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Kasserer: Maja Axholt, (have 20) genvalg.
Bestyrelsesmedlem: Heidi Hansen, (Have 38) genvalg.
Bestyrelsesmedlem: Carl Johan Møller, (have 52) genvalg.
Ekstern revisor: lngelise F. Staun-Rechnitzer genvalg.
Suppleanter: Peter fra have 11 og OIe fra have 41 blev valgt.

Ad 10. Nedsættelse af diverse udvalg

Festudvalg:Astrid, Bjarne, Lars og Per. Flaget passes som hidtil.
Teltholdet har suppleret sig selv.

Ad 11. Eventuelt

Torben takkede Henrik for hans mangeårige, gode og dygtige indsats som kasserer.
Vi sagde tak til dirigenten, som takkede for god ro og orden.

Generalforsamlingen blev hævet.


REFERAT AF H/F GRØNDALS EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING

DEN 2. APRIL 2017 – HF GRØNDAL

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling søndag den 2. april 2017 kl. 1100, Røglevej 63, 3450 Allerød ved Fælleshus.

Jf. vedtægternes § 10.13 indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling med følgende

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Indkomne forslag, vedtægtsændringer

På den ordinære generalforsamling den 19. marts 2017 blev forslag til vedtægtsændringer enstemmigt vedtaget, men der var ikke tilstrækkelig mange fremmødte til at generalforsamlingen var beslutningsdygtig i forhold til vedtægtsændringer. Der indkaldes derfor til en ekstraordinær generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.

På Bestyrelsens Vegne

Torben Juel Eriksen

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling afholdt søndag den 2. april 2017 i HF Grøndal, Røglevej 63, 3450 Allerød.

Ad 1 Velkomst.

Orientering om baggrunden for afholdelse af ekstraordinær generalforsamling i anledning af forslag om vedtægtsændringer.

Ad 2 Valg af dirigent og referent

Carl Johan Møller, have 52 blev valgt som dirigent. Han konstaterede generalforsamlingen lovlig indvarslet. Heidi Hansen, have 38, blev valgt som referent.

Ad 3 Indkomne forslag, vedtægtsændringer.

Forslaget om vedtægtsændringer fremlagt på den ordinære generalforsamling den 19. marts 2017 blev af den ekstraordinære generalforsamling enstemmigt vedtaget.

Allerød den 2. april 2017