H/F GRØNDAL ORDENSREGLER

1. Inden ethvert byggeri påbegyndes er bygherren pligtig til at undersøge byggevedtægter i Allerød Kommunes Lokalplan 225 med henblik på lovliggørelse af byggeriet. Endvidere skal der sendes en skriftlig ansøgning til HF Grøndals bestyrelse, som skal godkende inden byggestart.

2. Alle medlemmer, der har et kolonihavehus på over 4m², eller et hus, uanset størrelse, som er forsynet med elinstallation eller anden opvarmningsmulighed, skal have tegnet brandforsikring. Dokumentation for tegnet brandforsikring skal fremvises på forlangende af bestyrelsen.

3. Bebyggelse og overdækning skal være mindst 2,50 m fra naboskel. Der må max. bygges 40 m² inkl. overdækning og tagudhæng udover 30 cm. Hushøjden må ikke overstige 2,70 m målt fra terræn til skæring mellem facade og tagflade, bortset fra gavltrekanter. Husenes totalhøjde må ikke overstige 5 m. Huse skal opføres med flade tage eller saddeltag med en vinkel med det vandrette plan på mellem 15 og 40 grader. Huse og hytter skal fremstå godt vedligeholdte.

4. Udlejning må under ingen omstændigheder finde sted. Udlån kræver bestyrelsens godkendelse medmindre det drejer sig om udlån i indtil 3 døgn. Udlån af længere varighed kan kun ske til slægtninge og kun for en tidsafgrænset periode efter aftale med bestyrelsen.

5. Der må ikke lægges vand ind i husene. Haverne må ikke henligge som græsarealer, men skal anlægges og vedligeholdes som dyrkede haver.

6. Den udvendige del af ethvert nyt byggeri skal være afsluttet senest 24 mdr. efter påbegyndelse.

7. Materialer til byggeri og anden form for materialer må ikke anbringes på parkeringspladser eller veje, men skal anbringes indenfor haverne.

8. Drivhuse samt udhuse under 10 m² skal være 1 m fra skel. Mod skel må højden være max. 1,80 m og resten af bygningen må ikke overstige 2,50 m. Udhuset tæller med i det samlede tilladte bebyggede areal på 40 kvadratmeter.

9. Afbrænding af affald må ikke finde sted.

10. Træer må ikke være højere end 4 m.

11. Antenner og paraboler må kun opsættes således, at de ikke er synlige fra hovedstierne. Antenners og parabolers overkant må ikke være over hækkens højde dvs. 1,60 m.

12. Hække skal klippes regelmæssigt og mindst 2 gange om året. De må ikke være over 1,60 m. Der må etableres indgangsportal, som dog ikke må være højere end 2,20 m høj.

13. Radioer m.v. dæmpes, så de ikke er til ulempe for omkringboende.

14. Havearbejde foretaget med motorkraft samt anvendelse af generatorer må i weekenden kun finde sted på lørdage mellem kl. 10 – 16 og søndage mellem kl. 10 – 14.

15. Havevanding må ikke foretages med havespreder, ligesom Allerød Kommunes regler for restriktion af havevanding skal efterleves.

16. Motorkørsel må kun finde sted til parkeringspladserne. Dog må kørsel med materialer til haverne finde sted. Ophold for køretøjet max. 30 min.

17. Fra havelukning om efteråret til haveåbning om foråret er området aflåst ved bomme.

18. Restaffald fra husholdningen anbringes i papirsækkene. Alt andet affald skal bortskaffes ved egen foranstaltning.

19. Husdyrhold: Hvert havelod kan holde op til 2 stk. husdyr (hund eller kat). Hunde skal føres i snor.
Enhver bedes bidrage til, at området holdes så pænt og ordentligt som muligt.

Vedtaget på haveforeningens generalforsamling den 13. juni 2021